Detecció precoç de càncer de còlon i recte

El càncer colorectal pot desenvolupar-se durant mesos sense produir molèsties i sovint, quan aquestes apareixen, la malaltia ja està força avançada. Els programes de detecció precoç permeten detectar la malaltia en estadis inicials, la qual cosa fa que sigui més fàcil de tractar i augmenta les possibilitats de curació. En altres casos, es detecten lesions que, si no es tracten, amb els temps poden convertir-se en càncer.

Com funciona el Programa

El programa va dirigit a tots els homes i dones de 50 a 69 anys i la prova de cribratge és molt senzilla. S’ofereix la possibilitat de realitzar, cada dos anys i de manera gratuïta, un test immunològic per a detectar sang oculta en femta no apreciable a simple vista.

Els ciutadans que poden acollir-se al programa rebran una carta informativa. Per participar cal anar amb la carta a una de les farmàcies adherides a la campanya on facilitaran tot el necessari per fer la prova. Un cop realitzat el test, es durà a la farmàcia tan aviat com sigui possible.

El resultat es comunicarà per carta passats uns dies. En cas que la prova surti positiva (és a dir, que es detecti sang en la mostra de femta), s’haurà de fer una colonoscòpia per descartar cap lesió en el còlon o recte.

El càncer colorectal és el càncer més freqüent a Catalunya, sobretot a partir dels 50 anys. La majoria de vegades el càncer no produeix cap molèstia fins que la malaltia està avançada, per tant, si es detecta a temps, és molt fàcil de tractar i té moltes probabilitats de curació.

En què consisteix

L’Oficina de cribratge convida, per carta, als homes i les dones entre 50 i 69 anys a participar en el programa.

A la carta s’indica com s’ha de recollir la mostra d’excrement i on s’ha de dur.

Un cop al laboratori rep la mostra s’analitza.

Unes setmanes després, el resultat de la prova es comunica per correu o per telèfon.

A partir dels resultats es seguirà amb el protocol de detecció i tractament o bé es tancarà el procediment.

Gràcies al programa es van detectar més de 6.000 persones amb pòlips amb risc que, en el futur, podrien haver progressat cap malignes. D’altra banda, també es van detectar 647 càncers colorectals, un 70% dels quals en estadis inicials, amb més possibilitats de curació.